Regulamin Kocia Harmonia – Agnieszka Halik

Świadczenia Usług Konsultacji behawioralnych

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I SŁOWNIK POJĘĆ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług firmy Kocia Harmonia – Agnieszka Halik z siedzibą w Oleśnicy 56-400, przy ul. Sienkiewicza 8/1, zwanej dalej Usługodawcą/Szkoleniowcem.

2. Regulamin /Umowa o świadczenie usług konsultacji behawioralnych- niniejszy dokument określający szczegółowe warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.

3. Stronami Umowy są Usługodawca oraz Usługobiorca.

4. Usługodawca/Szkoleniowiec – Kocia Harmonia Agnieszka Halik świadczy usługi konsultacji behawioralnych i dietetycznych kotów oraz opieki nad kotami.

5. Usługobiorca/Opiekun/Klient- korzystający z usług konsultacji

6. Kwestionariusz Konsultacja behawioralna – załącznik niniejszego Regulaminu, dokument dotyczący współpracy, wypełniany przez Usługobiorcę, w którym zawarte są informacje wstępnego wywiadu na potrzeby konsultacji behawioralnej.

7. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług konsultacji behawioralnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dochodzi w chwili potwierdzenia przez Klienta woli zawarcia umowy.

8. Konsultacja stacjonarna- odbywa się w domu Klienta, w miejscu zamieszkania kotów.

9. Konsultacja online- odbywa się poprzez wideokomunikator, obejmuje wirtualny spacer po domu z obserwacją zachowania kotów.

10. Cennik- integralna część niniejszego Regulaminu, informująca o odpłatności usług opublikowana na www.kociaharmonia.pl, określająca wysokość opłat w walucie polskiej, w kwotach brutto.

§2 OŚWIADCZENIA STRON

1. Szkoleniowiec oświadcza, że posiada stosowną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie konsultacji behawioralnej stacjonarnie i online.

2. Szkoleniowiec zobowiązuje się do wykonywania zleconych czynności ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.

3. Strony umowy zgodnie oświadczają, że przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Szkoleniowca konsultacji behawioralnej stacjonarnie/online polegającej na:

a) spotkanie w domu lub online i przeprowadzenie wywiadu,

b) poddanie oceny nastroju zwierząt i ich emocji,

c) oceny problemów z zachowaniem, analiza zachowania na żywo lub na podstawie filmów

d) podaniu wstępnych zaleceń i udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania,

e) diagnoza i ułożenie indywidualnego planu terapii i zaleceń do 5 dni od spotkania, do wprowadzenia przez Opiekunów

4. Szkoleniowiec oświadcza, że dołoży należytej staranności w trakcie trwania konsultacji. Jednocześnie Opiekun zwierzęcia jest świadomy, że konsultacja behawioralna może całkowicie nie rozwiązać problemów w zachowaniu zwierzęcia, a zawarta umowa jest umową starannego działania a nie umową rezultatu. Skuteczność terapii zależy również od zaangażowania Opiekuna zwierzęcia, chęci współpracy oraz wdrożenia zaleceń i pozostawania w kontakcie ze Szkoleniowcem (informowanie na bieżąco nad pracą z planu terapii) przez 4 tygodnie po pierwszej konsultacji.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do poinformowania Usługodawcy o faktycznym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego konsultowanych zwierząt, tak by Szkoleniowiec mógł jak najlepiej poprowadzić terapię.

6. Usługobiorca jest świadomy,  że niektóre problemy z zachowaniem zwierząt mogą być spowodowane przyczynami medycznymi i konieczne mogą być dodatkowe badania u lekarza weterynarii.

§3 REZERWACJA

1. W celu złożenia rezerwacji terminu konsultacji behawioralnej  należy skontaktować się wysyłając wiadomość poprzez e-mail:  kociaharmonia@gmail.com, lub poprzez komunikatory Messenger (https://www.facebook.com/kociaharmonia), lub WhatsApp (791 928 128) lub telefonicznie (791 928 128).

2. Klient może zmienić termin usługi konsultacji na minimum 12h przed spotkaniem. Zmiana możliwa jest za zgodą Usługodawcy. W celu zmiany należy wysłać wiadomość do Usługodawcy poprzez Messenger, WhatsApp, sms lub e-mail lub telefonicznie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmiany terminu konsultacji do 5 h przed konsultacją. W przypadku kolejnego odwołania, kwota zostanie zwrócona na konto Usługobiorcy.

§4 ZASADY ROZLICZENIA STRON

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty za konsultację behawioralną kwoty wykazanej w Cenniku. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Klienta obowiązują stawki w aktualnym Cenniku w dniu zawarcia Umowy.

2. W przypadku konsultacji stacjonarnej jest możliwa płatność gotówką lub BLIKIEM na spotkaniu.  W przypadku rozliczenia przelewem płatność należy uiścić z góry najpóźniej 24h przed konsultacją.

3. W przypadku konsultacji online płatność przelewem lub BLIKIEM należy uiścić z góry najpóźniej 24h przed konsultacją.

4. Opłata podlega zwrotowi jedynie na warunkach określonych w §6 niniejszego Regulaminu.

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności:

a) przelew na nr rachunku bankowego  82 1090 2415 0000 0001 1389 7847 

b) BLIK 791 928 128

c) Gotówka lub BLIK na spotkaniu stacjonarnym

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOLENIOWCA

1. Strony zgodnie oświadczają, że Szkoleniowiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia mogące wyrządzić przedmiotowemu zwierzęciu szkodę lub krzywdę jeśli nie miał na nie wpływu (brak winy).

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez złożenia oświadczenia na piśmie i przesłanie na adres e-mail: kociaharmonia@gmail.com. Termin 14-dniowy liczy się od daty zawarcia umowy.

2. Usługodawca dokona zwrotu uiszczonego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.

3. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Usługodawca przystąpił do realizacji usług lub w pełni wykonał powierzoną mu usługę.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z postanowieniami art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Strony zgodnie postanawiają, że wraz z zawarciem niniejszej umowy Usługobiorca powierza Usługodawcy swoje dane osobowe (dalej dane osobowe) i zarazem wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Kocia Harmonia Agnieszka Halik, ul. Sienkiewicza 8/1, 56-400 Oleśnica.

3. Dane osobowe Usługobiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy.

4. Dane osobowe przeznaczone są dla Usługodawcy i mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 – podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do udostępniania danych osobowych.

5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane w zakresie dochodzenia własnych roszczeń lub do obrony przed zgłoszonymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy- maksymalnie przez okres ich przedawnienia.

6. Usługobiorca ma prawo  do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, zgodnie z postanowieniami RODO. Swoje uprawnienia Usługobiorca może realizować poprzez przesłanie żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: kociaharmonia@gmail.com

7. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Usługodawcy.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin w aktualnie obowiązującym brzmieniu oraz wszystkie kolejne wersje dostępny jest na stronie www.kociaharmonia.pl .

3. Regulamin w formie pliku pdf może zostać wysłany na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.