Regulamin Kocia Harmonia – Agnieszka Halik

Świadczenia usług czasowej opieki nad zwierzętami

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I SŁOWNIK POJĘĆ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług firmy Kocia Harmonia – Agnieszka Halik z siedzibą w Oleśnicy 56-400, przy ul. Sienkiewicza 8/1, zwanej dalej Usługodawcą/Opiekunem.

2. Regulamin /Umowa o świadczenie usług opieki czasowej nad zwierzętami- niniejszy dokument określający szczegółowe warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.

3. Stronami Umowy są Usługodawca oraz Usługobiorca.

4. Usługodawca/Opiekun- Kocia Harmonia – Agnieszka Halik świadczy usługi konsultacji behawioralnych i dietetycznych kotów oraz opieki nad kotami.

5. Usługobiorca/Właściciel/Klient- powierzający zwierzę pod opiekę, mający pełne prawa do powierzenia zwierzęcia pod opiekę.

6. Umowa- załącznik niniejszego Regulaminu.

7. Kwestionariusz Opieki nad Kotami – załącznik Regulaminu, dokument dotyczący współpracy wypełniany przez Usługobiorcę, w którym zawarte są niezbędne informacje o zwierzętach powierzanych pod opiekę.

8. Wizyta organizacyjna- pierwsze spotkanie zapoznawcze, na którym następuje omówienie szczegółów, Kwestionariusza Opieki nad Kotami i podpisanie Umowy.

9. Lokal- siedziba w której odbędzie się opieka nad kotami. Usługa wykonywana jest w mieszkaniu Właściciela lub innym wskazanym przez Właściciela, do którego ma pełne prawa użytkowania.

10. Cennik Usług – integralna część niniejszego Regulaminu, informująca o odpłatności usług opublikowana na www.kociaharmonia.pl, określająca wysokość opłat w walucie polskiej, w kwotach brutto.

11. Faktura- dokument, wysyłany do Klienta jako forma wezwania do zapłaty.

§2 PRAWA I ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY/OPIEKUNA

1. Usługodawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na podjęcie się opieki nad zwierzętami.

2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych czynności ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.

3. Opiekun zobowiązuje się do stosowania zaleceń i wskazówek zawartych w Kwestionariuszu Opieki nad Kotami oraz dodatkowych instrukcji przekazanych przez Usługobiorcę.

4. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje metod awersyjnych w stosunku do zwierząt.

5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia najlepszej opieki powierzonym zwierzętom, z zachowaniem bezpieczeństwa, komfortu i dobrostanu. W szczególności zobowiązuje się do:

a) ostrożnego wchodzenia/wychodzenia z mieszkania

b) mycia misek po jedzeniu i podawania kotom karmy wskazanej przez Właściciela

c) mycia misek po wodzie i wymianie wody na świeżą

d) sprzątania kuwet i zamiecenia żwirku wokół kuwety

e) sprzątania innych nieczystości jak załatwienie się poza kuwetę czy wymioty

f) zapewnienia zwierzętom odpowiednią ilość zabaw, ruchu, pieszczot i towarzystwa zgodnie z ich preferencjami, minimalizowanie stresu

g) podania leków/suplementów według wskazówek Właściciela

h) przesyłania relacji pisemnej i/lub zdjęciowej z każdej wizyty poprzez wybrany komunikator (WhatsApp, Messenger) lub sms

i) natychmiastowego poinformowania Właściciela o niepokojących objawach chorobowych lub behawioralnych zaobserwowanych u zwierząt

j) zabrania zwierzęcia do lekarza weterynarii w przypadku gdy stwierdzi, że jest taka konieczność, po uprzednim poinformowaniu Właściciela

k) bezzwłocznego kontaktu telefonicznego z Właścicielem w przypadku sytuacji awaryjnych.

6. Opiekun zobowiązuje się do udzielenia podstawowej opieki przedweterynaryjnej i weterynaryjnej kotu w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu w trakcie trwania czasowej opieki nad kotem. Koszt opieki weterynaryjnej pokryje Właściciel.

7. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Lokalu  wyrządzone bezpośrednio przez  zwierzęta.

8. Opiekun oświadcza, że będzie przebywał w Lokalu wyłącznie w czasie świadczenia usługi opieki ustalonej z Właścicielem.

9. Opiekun może odmówić przyjęcia opieki nad zwierzęciem, które może zagrażać zdrowiu i życiu innych ludzi i zwierząt, a szczególności

a) zwierząt bardzo agresywnych

b) nieodrobaczonych, zapchlonych, bez ważnych szczepień

c) zwierząt chorych na choroby zakaźne, które można łatwo przenieść na inne zwierzęta

10. Opiekun zgadza się na wypuszczanie kotów na balkon w czasie wizyty tylko w przypadku gdy jest odpowiednio zabezpieczony siatką. Opiekun nie wyprowadza kotów na smyczy ani nie wypuszcza kotów wychodzących bez kontroli.

11. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia mogące wyrządzić przedmiotowemu zwierzęciu szkodę, krzywdę lub śmierć jeśli nie miał na nie wpływu (brak winy).

12. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, dezynfekcji rąk, ubrań i butów.

§3 PRAWA I ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY/KLIENTA

1. Usługobiorca korzystając z usług Usługodawcy oświadcza, że każdorazowo zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Za świadczenie usług Usługodawcy należne będzie wynagrodzenie w stawce wykazanej w Cenniku. Usługobiorca korzystając z usług Usługodawcy oświadcza, że każdorazowo zapoznał się z obowiązującym Cennikiem i akceptuje jego treść.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do poinformowania Opiekuna o faktycznym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego przekazywanych zwierząt.

4. Usługobiorca oświadcza, iż jest pełnoprawnym Właścicielem zwierzęcia przekazywanego pod opiekę lub, że posiada pełne prawo do powierzenia zwierząt pod opiekę.

5. Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie Kwestionariusza Opieki spoczywa na Właścicielu. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za niepełne przekazanie informacji na temat zwierząt powierzonych pod opiekę i ich stanu zdrowia. Obowiązkiem Klienta jest aktualizowanie treści Kwestionariusza, w przypadku zmian poprzednio podanych informacji.

6. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić w Lokalu zapas karmy, żwirku, leków na czas opieki. Jeśli nie zapewni, zgadza się na zakup przez Opiekuna i zobowiązuje się pokryć koszty.

7. Usługobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia Lokalu przed przekazaniem zwierząt pod opiekę tj. zamknięcia okien, zamknięcia balkonu, zabezpieczenie sprzętu typu zmywarka, pralka, sedes, mocne zakręcenie kranów, wyniesienia z domu rośliny toksycznych dla kotów (lub przechowywać je w gablocie, bez dostępu dla zwierząt), zabezpieczenia miejsc z których nie da się wyciągnąć zwierzęcia w razie potrzeby, miejsc które mogą być przyczyną urazu, śmierci, choroby lub ucieczki zwierzęcia.

8. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niezabezpieczenia Lokalu przez Usługobiorcę przed przekazaniem zwierząt w opiekę.

9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez jego zwierzę pozostałym zwierzętom.

10. Właściciel oświadcza, że w przypadku zachorowania lub śmierci zwierzęcia w czasie lub po sprawowaniu opieki, nie będzie dochodził roszczeń od Opiekuna, jeśli Opiekun nie miał na to wpływu (brak winy).

12. Usługobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę czy w Lokalu znajdują się urządzenia rejestrujące obraz i /lub dźwięk zgodnie z art. 267 § 3 kk. Opiekun zgadza się na używanie urządzeń.

§4 REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY

1. W celu złożenia rezerwacji terminu opieki należy skontaktować się wysyłając wiadomość i podając termin wizyt poprzez e-mail:  kociaharmonia@gmail.com, lub poprzez komunikatory Messenger (https://www.facebook.com/kociaharmonia), lub WhatsApp (791 928 128) lub telefonicznie (791 928 128). Zarezerwowanie terminów nie jest zawarciem Umowy.

2. Klient wypełnia Kwestionariusz Opieki nad Kotami online lub na wizycie organizacyjnej.

3. Na wizycie organizacyjnej omawiany jest Kwestionariusz i szczegóły jak np. zwyczaje i potrzeby kotów, wytyczne odnośnie podawania leków, miejsca przechowywania karmy, żwirku, łopatek, woreczków, zmiotki, środków do posprzątania, transportera, książeczki zdrowia. Podpisywana jest Umowa.

4. Umowę uważa się za zawartą w momencie podpisania.

§5 PRZEKAZANIE KLUCZY I BEZPIECZEŃSTWO LOKALU

1. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania kluczy do Lokalu do rąk własnych Opiekuna, najpóźniej w dniu rozpoczęcia opieki.

2. Usługobiorca jest zobligowany odebrać klucze od Opiekuna najpóźniej 3 dni po zakończeniu świadczenia Usługi.

3. W przypadku odbioru/dowiezienia kluczy we wskazane przez Właściciela miejsce doliczana jest dodatkowa opłata wykazana w Cenniku.

4. W czasie sprawowania opieki nad zwierzęciem Opiekun zobowiązuje się nie udostępniać Lokalu ani kluczy do Lokalu osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługobiorcy.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do nie przekazywania kluczy i dostępu do Lokalu osobom trzecim w czasie trwania świadczenia usług opieki nad zwierzętami przez Opiekuna pod rygorem zwolnienia od odpowiedzialności Opiekuna z tytułu zdarzeń w Lokalu.

6. Jeśli osoby trzecie otrzymają dostęp do Lokalu w okresie świadczenia Usług, Klient jest zobligowany poinformować o tym Usługodawcę drogą pisemną. Opiekun jest zwolniony z odpowiedzialności za wszelkie powstałe w tym okresie zdarzenia w Lokalu.

§6 WIZYTY U LEKARZA WETERYNARII

1. Właściciel upoważnia Opiekuna do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii (wskazanego przez Właściciela w Kwestionariuszu) lub w przypadku niedostępności wyznaczonego lekarza- innego lekarza weterynarii, gdy zwierzę przejawia oznaki choroby lub wymaga interwencji weterynaryjnej. Opiekun zobowiązuje się wcześniej poinformować Właściciela – jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, Właściciel wyraża zgodę na podjęcie decyzji przez Opiekuna o konieczności takiej wizyty.

2. Właściciel oświadcza, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu podjętych przez Opiekuna działań, w szczególności przyszłych kosztów lub innych skutków konsekwencji zdrowotnych, które mogą być następstwem podjętego leczenia.

3. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia zwierzęcia będą podejmowane w porozumieniu z Właścicielem.

4. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów wizyt w lecznicy weterynaryjnej, leków oraz dodatkowych kosztów określonych w Cenniku.

§7 WYNAGRODZENIE

1. Za świadczenie Usług z tytułu niniejszej Umowy, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane na konto o numerze rachunku 82 1090 2415 0000 0001 1389 7847, lub BLIK 791 928 128 w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług na podstawie wystawionej Faktury.

2. Klient może zrealizować płatność na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia na konto bankowe Usługodawcy.

3. Strony ustalają, że dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy np. wizyta u lekarza weterynarii lub zakup karmy będą uwzględnione na Fakturze na podstawie przedstawionych rachunków. W  razie potrzeby poniesienia dodatkowych opłat Klient będzie informowany telefonicznie lub pisemnie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Klienta obowiązują stawki w aktualnym Cenniku w dniu zawarcia Umowy.

§8 ZMIANA LUB ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Klient może skrócić, zmienić lub wydłużyć termin usługi sprawowania opieki nad zwierzęciem. Zmiana możliwa jest za zgodą Usługodawcy.

2. W celu zmiany należy wysłać pisemną wiadomość do Usługodawcy poprzez Messenger, WhatsApp, sms lub e-mail.

§9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kociaharmonia@gmail.com oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Usługodawca przystąpił do realizacji usług lub w pełni wykonał powierzoną mu usługę.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z postanowieniami art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Strony zgodnie postanawiają, że wraz z zawarciem niniejszej umowy Usługobiorca powierza Usługodawcy swoje dane osobowe (dalej dane osobowe) i zarazem wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Kocia Harmonia Agnieszka Halik, ul. Sienkiewicza 8/1, 56-400 Oleśnica.

3. Dane osobowe Usługobiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy.

4. Dane osobowe przeznaczone są dla Usługodawcy i mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 – podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do udostępniania danych osobowych.

5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane w zakresie dochodzenia własnych roszczeń lub do obrony przed zgłoszonymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy- maksymalnie przez okres ich przedawnienia.

6. Usługobiorca ma prawo  do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, zgodnie z postanowieniami RODO. Swoje uprawnienia Usługobiorca może realizować poprzez przesłanie żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: kociaharmonia@gmail.com

7. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Usługodawcy.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin w aktualnie obowiązującym brzmieniu oraz wszystkie kolejne wersje dostępny jest na stronie www.kociaharmonia.pl.

3. Strony mogą wprowadzić zmiany do Umowy. Treść zmian uzgadniania jest indywidualnie drogą e-mailową. Usługodawca musi wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian i potwierdzić wolę zmian drogą pisemną.

4. Regulamin w formie pliku pdf może zostać wysłany na adres e-mail podany przez Klienta.

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane zapisami Regulaminu podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.